در باره ما

ماموریت پولیس اتحادیه اروپا در افغانستان (ایوپول – افغانستان) یک ماموریت ملکی دارای پالیسی مشترک امنیتی و دفاعی میباشد که در زمان تاسیس از سال ۲۰۰۷ میلادی بدینسو، این ماموریت از تلاش های ریفورم دولت افغانستان در ایجاد  خدمات  پولیس ملکی که در چوکات بهبود یافته حاکمیت قانون و رعایت از حقوق بشر فعالیت دارد، حمایت مینماید. این ماموریت بخش از تعهدات دراز-مدت اتحادیه اروپا بوده و در نایل آمدن به مقاصد کلی سیاسی و ستراتیژیکی اتحادیه اروپا در افغانستان، همکاری مینماید. حمایت و همکاری ماموریت پولیس اتحادیه اروپا در افغانستان ذریعه متخصصین پولیس این ماموریت از کشور های عضو اتحادیه اروپا، عمدتا ذریعه مشاورتدهی در وزارت امور داخله، ارائه میگردد. این ماموریت وظایف محوله خویشرا  با تلاش های مشترک با دولت افغانستان و با همکاری با یک تعداد همکاران داخلی و بین المللی تحقق میبخشد.

فکت شیت

معرفی بعضی اشخاص

رئیس ماموریت
معاون ماموریت پولیس اتحادیه اروپا در افغانستان
رئیس بخش اصلاحات در وزارت امور داخله

بخش ها

بخش مسلکی سازی و تعلیمی پولیس ملی افغان

ماموریت پولیس اتحادیه اروپا در افغانستان مسلکی سازی و سودمندیت پولیس ملی افغان را منحیث نهاد ارائه دهنده خدمات پولیس ملکی بهبود میبخشد. فعالیت ایوپول غرض حمایت از مسلکی سازی پولیس ملی افغان   بالای معیارات مسلکی، پولیس مردمی، تحقیقات جنائی، اجراآت پولیس به اساس اطلاعات استخباراتی، افسران اناثیه، فساد اداری و ریفورم نهادی و  ارائه آموزش، تمرکز خواهد نمود.

بخش اصلاحات در وزارت داخله

این بخش وزارت امور داخله را بشمول قابلیت آن برای همآهنگ سازی حمایت بین المللی ذریعه پلانگذاری شایسته دراز مدت، مدیریت و رهبریت، تطبیق پالیسی و حسابدهی، رشد میدهد که این شامل رشد در سطح ستراتیژیکی با همکاران منتخب کلیدی میباشد. حمایت این بخش از رشد قابلیت های رهبری وزارتی و افسران ارشد غرض تسهیل بهبود های نهادی و انفرادی در چوکات وزارت داخله و پولیس ملی افغان میباشد.